نمایش نوار ابزار

فهرست جدل اول و دوم کتاب نگاه نگاره ها

 

نگاه نگاره ‏ها: زیبایی‏ های معماری میراث فرهنگی بناب (جلد اوّل)

 

مؤلف : علی اصغر بالغ
ویراستار علمی : علی صدرائی
ویراستار ادبی : صمد علیون
ناشر : پروژه ترجمه حسنلو
نوبت چاپ : اوّل، ۱۳۹۵
تصاویر : عکس‏های داخل کتاب از نگارنده بقیّه برابر زیرنویس
طرّاح روی جلد : مظاهر دهقانی
عکس روی جلد : شبستان مسجد جامع مهرآباد بناب
نقش گل در عطف جلد : ازصندوقۀشاه‏ تیرمسجداسماعیل ‏بیگ بناب
تایپ : مژده مصیبی
تیراژ : ۱۵۰۰ جلد
تعداد صفحه و قطع : ۱۱۳۶/ وزیری
حروفچینی و صفحه‌آرایی : خدمات نشر جام زرین
شابک دوره :۷-۰۹-۷۶۸۹-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد اول : ۳-۱۰-۷۶۸۹-۶۰۰-۹۷۸
قیمت دوره : ۶۵۰۰۰ تومان

زیبایی ‏های معماری و میراث فرهنگی شهرستان بناب

 

جلد اوّل

علی اصغربالغ

۱۳۹۵

فهرسـت مطالـب :      جلد اول

مقدّمۀ پرفسور صدیقی

پیشگفتار……………………………………………………………………………..

 

فصل اوّل:          بناب………………………………………………………………….. ۱

۱- موقعیّت شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی ………………………………. ۱

۲- فعّالیّت ‏های اقتصادی ………………………………………………………………… ۲

۳- وجه تسمیۀ بناب……………………………………………………………………… ۵

۴- مطالعات و تحقیقات در مورد بناب…………………………………………………. ۱۲

 

 

فصل دوّم:          آب……………………………………………………………………. ۱۷

۱- نقش آب در پیدایش تمدّن‏ ها………………………………………………………….. ۱۷

۲- رودخانه‏ های تمدّن ‏ساز………………………………………………………………. ۲۰

۳- اسامی برخی از جوی‏ ها…………………………………………………………….. ۲۷

۴- آرخ آریدداماخ (مراسم لایه‏ روبی و تمیز کردن جوی)…………………………….. ۲۸

۵- یولاخ (دربند)………………………………………………………………………… ۲۹

۶- نام رودخانۀ صوفی………………………………………………………………….. ۳۱

۷-رودخانۀ ماه‏ پری دوّمین رودخانۀ تمدّن‏ ساز بناب…………………………………… ۳۳

۸-نهرها و جویبارهای خاموش………………………………………………………… ۳۳

۹- سنّت آب‏ پاشی……………………………………………………………………….. ۳۵

۱۰- قنات (کاریز)………………………………………………………………………. ۳۶

۱۱- میراب‏ ها……………………………………………………………………………. ۴۴

۱۲- منجنیق آب………………………………………………………………………….. ۴۵

۱۳- دولاب………………………………………………………………………………. ۵۷

۱۴- آسیاب آبی در بناب………………………………………………………………… ۵۹

۱۵- تاکستان‏ های بناب………………………………………………………………….. ۶۷

 

فصل سوّم:          جادّۀ قدیمی، بازارهای سنّتی وصنایع دستی…………………….. ۷۵

۱- بناب در مسر جادّۀ ابریشم………………………………………………………….. ۷۵

۲- کاروانسراهای شهر در خدمت کاروان ‏ها………………………………………….. ۷۹

۳- بازارها و مغازه‏ های قدیمی در مسیر کاروان‏ ها……………………………………. ۸۶

۴- کاروانسراها…………………………………………………………………………. ۸۷

۵- محلّات……………………………………………………………………………….. ۸۷

۶- بازارها و زیبایی شهر ……………………………………………………………… ۸۷

۷- جارچی ‏ها (منادی‏ ها)………………………………………………………………… ۹۵

۸- درشکه‏ های مسافربر (فایتون)………………………………………………………. ۹۵

۹- بازارهای هفتگی سنّتی ……………………………………………………………… ۹۸

۱۰- صنایع‏ دستی سنّتی………………………………………………………………….. ۱۰۴

۱۱- بازار کفّاشان (پینه‏ چی بازار) ……………………………………………………. ۱۰۴

۱۲- بازار کلاه دوزان ………………………………………………………………….. ۱۰۵

۱۳- بازار رنگرزان…………………………………………………………………….. ۱۰۶

۱۴- بازار حلّاجان …………………………………………………………………….. ۱۰۶

۱۵- بازار آهنگران …………………………………………………………………….. ۱۰۷

۱۶- بازار مسگران …………………………………………………………………….. ۱۰۹

۱۷- بازار حاجی تقی …………………………………………………………………….. ۱۱۲

۱۸- بازار نجّاران ……………………………………………………………………… ۱۰۹

۱۹- جلفاگری (بافندگی) ………………………………………………………………… ۱۱۴

۲۰- بازار موتابان ……………………………………………………………………… ۱۱۶

۲۱- کارخانۀ سبزه‏ پاک‏ کنی ……………………………………………………………. ۱۱۷

۲۲- کوزه ‏گران …………………………………………………………………………. ۱۱۷

۲۳- مغازه ‏ها ……………………………………………………………………………. ۱۱۹

۲۴- داروغه …………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۲۵- اطّلاعات‏ دهندگان…………………………………………………………………… ۱۲۰

 

فصل چهارم:          پیشینۀ تاریخی بناب……………………………………………… ۱۲۱

۱- بناب در عهد باستان ………………………………………………………………… ۱۲۱

۲- مغولان در خون‏دولان……………………………………………………………….. ۱۲۹

۳- قره‏ تپۀ گزویش همان شهر بناب یا پایگاهی نظامی برای آن؟……………………… ۱۳۶

۴- شهر بناب در دورۀ صفویّه …………………………………………………………… ۱۳۹

۵- ایلخی قره‏ چپق بناب (در اسناد تاریخی) …………………………………………… ۱۵۰

۶- حماسۀ شیخ علی قاضی بنابی و شکست قشون شیخ عبیداللّه ……………………… ۱۶۷

۷- نقش مردم بناب در انقلاب مشروطه ……………………………………………….. ۱۸۸

۸- بناب شهرستان شد ………………………………………………………………….. ۱۹۳

۹– واژه‏ های قدیمی در گویش مردم بناب………………………………………………. ۱۹۶

 

فصل پنجم:          میراث فرهنگی…………………………………………………….. ۲۱۷

۱- تأسیس ادارۀ میراث فرهنگی بناب………………………………………………….. ۲۱۹

۲- وضعیّت آثاروبناءهای تاریخی شهرستان بناب درسال ۱۳۷۴…………………… ۲۲۱

۳- ایجاد کتابخانۀ اختصاصی میراث فرهنگی………………………………………… ۲۲۵

۴- شناسائی و ثبت آثار تاریخی………………………………………………………… ۲۲۶

۵- مطالعات و هیئت بررسی باستان‏ شناختی بناب…………………………………….. ۲۲۷

۶- تشکیل یگان حفاظت آثار تاریخی………………………………………………….. ۲۲۹

۷- علاقه ‏مندان و دوستداران میراث فرهنگی بناب…………………………………….. ۲۳۰

 

فصل ششم:          آثار و بناءهای تاریخی بناب……………………………………… ۲۳۳

فهرست آثار و بناءهای تاریخی………………………………………………………… ۲۳۳

هنر و زیبایی در آثار تاریخی …………………………………………………………. ۲۴۰

چرایی آفرینش این آثار………………………………………………………………….. ۲۴۷

نقش و نگار در سایر بناءها……………………………………………………………. ۲۵۳

معرّفی آثار و بناءهای تاریخی بناب…………………………………………………… ۲۶۰

۱- مسجد جامع مهرآباد ………………………………………………………….. ۲۶۰

۲- گرمابۀ مهرآباد………………………………………………………………… ۳۰۰

۳- مسجد جامع میدان (گزویش) ………………………………………………… ۳۲۶

انواع طرح سرستون‌ها و نگاره‏ های مساجد چوبی بناب……………………………… ۳۴۱

مکاتب نقّاشی ونگارگری درایران …………………………………………………….. ۳۵۳

اسامی نقّاشان درکتیبه ‏های مساجد منطقه ……………………………………………… ۳۶۹

زبان هنر ………………………………………………………………………………… ۳۷۰

نقش هنر مانی درنگاره ‏های مساج دتاریخی منطقه …………………………………… ۳۷۱

جمع‏بندی: برخی ملاحظات کلّی پیرامون مساجد بناب ونقش ونگاره ای آنها ……….. ۳۷۶

۴- مسجد اسماعیل‏ بیگ…………………………………………………………… ۳۸۳

۵- مسجد کبود (گؤی مسجد)…………………………………………………….. ۳۹۱

۶- مسجد زرگران………………………………………………………………… ۳۹۸

۷- مسجد قرمز……………………………………………………………………. ۴۰۷

۸- مسجد حافظ (اولاد ذکور)…………………………………………………….. ۴۰۹

۹- مسجد گونِیلر………………………………………………………………….. ۴۱۲

۱۰- مسجد جامع میدان روستای ازویش بناب………………………………….. ۴۱۴

۱۱- مسجدجامع میدان روستای زوارق (زُوار) ……………………………….. ۴۲۰

۱۲- سایر مساجد چوبی با سرستون‏ های حجمی در بناب……………………… ۴۲۴

مساجدوبناءهای چوبی درسا یرشهرهای ایران و ترکیه ……………….. ۴۳۰

مشترکات کلّیّۀ مساجد چوبی بناب……………………………………………………… ۴۵۳

بررسی وجوه تمایزمساجد بناب ازمساجد شهرهای دیگر …………………………… ۴۵۵

۱۳- گرمابۀ حاجی فتح ‏اللّه………………………………………………………… ۴۶۰

۱۴- معماری صخره‏ای روستای صَوَر در بناب……………………………….. ۴۶۶

۱۵- خانۀ سیف‏ العلما …………………………………………………………….. ۴۹۱

۱۶- پل پنج‏ چشمه…………………………………………………………………. ۵۰۳

۱۷- برج و باروی شهر (قالا دیواری)………………………………………….. ۵۰۶

۱۸- خانۀ تاریخی حاجی علی بزاز …………………………………………….. ۵۲۷

۱۹- تونل منطقۀ سپیگان…………………………………………………………. ۵۳۲

۲۰- کاروانسرای ممقانی…………………………………………………………. ۵۳۹

زیبایی‏ های معماری و میراث فرهنگی شهرستان بناب

 

جلد دوّم

علی اصغر بالغ

۱۳۹۵

فهرسـت مطالـب  :       جلد دوم

ادامۀ فصل ششم:          آثار و بناءهای تاریخی بناب

۲۱- کبوترخانه‏ ها…………………………………………………………………. ۵۵۶

۲۲- خانه ‏باغ‏ های بناب …………………………………………………………… ۵۷۳

۲۳- درختان کهن سال……………………………………………………………… ۵۷۷

۲۴- سنگ ‏قبرها، قبرستان‌هاومناطق تاریخی بناب ……………………………. ۵۷۹

۲۵- معماری صخره‏ای شاه عباس کؤهلی………………………………………. ۶۰۵

۲۶- خانه های سنّتی و معماری آن ها …………………………………………….. ۶۰۷

۲۷- سردرها، کوبه‏ ها، قفل ‏های چوبی و پیچی (جولا کلید)……………………. ۷۱۱

۲۸- سدّ گؤل باغی و گچ‏ بری‏ های روستای دوش………………………………. ۶۱۹

پولکه بایرامی (عید مشعل‏ گردانی)……………………………………………………… ۶۲۳

دست ‏سازهای فرهنگی شادروان محمدحسین پورخداقلی………………………………. ۶۳۳

فصل هفتم:          آسیب‏ شناسی بناءها و آثار تاریخی شهرستان بناب…………….. ۶۴۱

انواع آسیب ……………………………………………………………………………… ۶۴۳

آسیب ‏شناسی ابنیۀ تاریخی بناب ………………………………………………………. ۶۴۲

مسجد تاریخی مهرآباد……………………………………………………………. ۶۴۲

مسجد جامع میدان (گزویش)……………………………………………………… ۶۴۴

پل پنج‏ چشمه……………………………………………………………………… ۶۴۵

معماری صخره‏ای صور و شاه عباس کؤهلی………………………………….. ۶۴۶

گرمابه ‏های مهرآباد وحاجی فتح‏ اللّه………………………………………………. ۶۴۸

گرمابۀ روستای قره‏ چپق ………………………………………………………… ۶۴۹

گرمابۀ مسجد میدان (گزویش)، گرمابۀ قاضی و گرمابۀحاجی تقی …………… ۶۴۹

تپّه‏ ها و محوّطه ‏های باستانی……………………………………………………… ۶۴۹

تونل زیرزمینی منطقۀ بالقاچی وسپیگان ……………………………………….. ۶۵۱

فصل هشتم:          مصالح و اصطلاحات معماری سنّتی…………………………….. ۶۵۳

۱- مصالح معماری سنّتی …………………………………………………………………. ۶۵۳

۲- ملات‏ ها……………………………………………………………………………….. ۶۶۰

۳- اصطلاحات تخصّصی در معماری سنّتی………………………………………….. ۶۶۶

۴- چوب و آسیب‏ های آن………………………………………………………………… ۶۷۵

۴- نقش‏ ها و رنگ ‏های گیاهی سنّتی……………………………………………………. ۶۸۳

فصل نهم:          معماری و مرمّت بناهای تاریخی بناب…………………………….. ۶۹۱

معماری………………………………………………………………………………….. ۶۹۱

معماری مساجد تاریخی بناب ………………………………………………………….. ۷۰۶

شیوه‏ های مرمّت ………………………………………………………………………… ۷۱۸

مرمّت مسجد زرگران ………………………………………………………………….. ۷۲۹

مرمّت پل پنج ‏چشمه……………………………………………………………………… ۷۳۵

مرمّت مسجد جامع میدان (گزویش یا گزاوشت)………………………………………. ۷۳۹

مرمّت مسجد کبود (گؤی مسجد)……………………………………………………….. ۷۴۸

مرمّت گرمابۀ مهرآباد…………………………………………………………………… ۷۵۴

مرمّت مسجد جامع مهرآباد …………………………………………………………….. ۷۶۶

مرّمت مسجد اسماعیل ‏بیگ…………………………………………………………….. ۷۷۴

مرمّت خانۀ سیف ‏العلما………………………………………………………………… ۷۸۰

مرمّت گرمابۀ حاجی فتح‏ اللّه…………………………………………………………….. ۷۹۰

مرمّت مسجد جامع میدان روستای ازویش…………………………………………….. ۷۹۷

مرمّت مسجد جامع میدان روستای زُوارا………………………………………………. ۸۰۵

کبوترخانۀ قره‏ قشون ……………………………………………………………………. ۸۱۱

مرمّت کبوترخانۀ دده‏خان……………………………………………………………….. ۸۲۸

کبوترخانۀ حریم حوزۀ بناب……………………………………………………………. ۸۲۹

مرمّت پل لیلان………………………………………………………………………….. ۸۳۲

مرمّت پل روستای قلی‏ کندی از توابع ملکان……………………………………………. ۸۳۵

خریداری زمین برای ادارۀ میراث فرهنگی …………………………………………… ۸۳۷

اجرای نمای ورودی ساختمان مرکز تحقیقات بناب…………………………………… ۸۳۸

فصل دهم:          صنعت گردشگری………………………………………………….. ۸۴۱

اقسام گردشگری…………………………………………………………………………. ۸۴۲

جاذبه‏ های گردشگری بناب …………………………………………………………….. ۸۴۳

کباب بناب و صنعت گردشگری ………………………………………………… ۸۴۳

دوچرخه‏ سواری در بناب ………………………………………………………… ۸۶۳

منطقۀ گردشگری قره‏ قشون………………………………………………………. ۸۶۵

منطقۀ گردشگری سدّ دوش………………………………………………………. ۸۶۷

منطقۀ گردشگری و محور فرهنگی، و معماری سنّتی صَوَر و توتاخانه……… ۸۶۸

منطقۀ گردشگری تالاب قره‏ قشلاق و سواحل دریاچۀ ارومیه………………….. ۸۷۱

فصل یازدهم:          اسناد تاریخی بناب……………………………………….. ۸۷۷

عقدنامۀ ازدواج………………………………………………………………………….. ۸۷۸

جهازنامه ………………………………………………………………………………… ۸۸۸

معاملات …………………………………………………………………………………. ۸۹۱

وصیت ‏نامه و تقسیم‏ نامه ………………………………………………………………. ۹۰۱

فصل دوازدهم:          یاریگری درنهادهای مردمی…………………………………. ۹۱۱

ضمیمۀ ۱:          نقدی برکتاب «مراغه»به قلم آقای یونس مروارید……………… ۹۲۳

ضمیمۀ ۲:         گزیده ‏ای از تصاویر رنگی کتاب : بناب به روایت تصویر………….. ۹۳۱

سخن پایانی……………………………………………………………………………… ۱۰۳۷

فهرست منابع……………………………………………………………………………. ۱۰۴۳

اطّلاعات‏ دهندگان………………………………………………………………………… ۱۰۵۱

نمایه …………………………………………………………………………………….. ۱۰۵۵

English summary……………………………………………………………….. ۱

 

 

دیدگاه ها