نمایش نوار ابزار

۷- مسجد قرمز Red Mosque Bonab

۷-     مسجد قرمز    Red Mosque Bonab

 مسجد قرمز    Red Mosque Bonab

مسجد قرمز در محلّۀ کردجلدی (kürd jaldi)، یعنی خیابان قدس امروزی، در کنار دروازۀ قدیمی محال و گاودول قرار گرفته است. این دروازه و این بخش از حصار شهر در زمان ناصرالدین‌شاه، در جریان هجوم اکراد به رهبری شیخ عبیداللّه شمزینی، از بین رفته ‏اند.

بدنۀ مسجد قرمز را، بر اساس تاریخی و ……………………..

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس

                     سرستون‌های حجمی مسجد، همانند مساجد دیگر بناب، به صورت ساده چوب‌کاری و مقرنس‌کاری و لمبه‌کاری شده‏ اند امّا فاقد نقش و نگار و کاملاً ساده هستند. بر اساس سادگی کار، شاید بتوان آنها را اوّلین و ابتدایی‌ترین سرستون‌های منطقه و الگویی برای مساجد دیگر دانست که به تدریج در مساجد دیگر بناب و………………………….

شبستان مسجد، روی ۱۰ عدد ستون و سرستون چوبی استوار شده و …………………………………

صدرائی در کتاب بررسی‌های باستان‌شناختی منطقه بناب با توجّه به سادگی و عدم آرایش این سرستون‌ها احتمال می‌دهد که این مسجد در اواخر دوران شکوفایی و رونق این‌گونه مساجد در منطقه احداث شده باشد. علی ایّ حال، تمامی کارشناسان بر ضرورت و …………………………………

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس

نکتۀ مهمّ آنکه وجود این مسجد در بین دو دروازۀ محال و گاودول و دروازۀ روستای کوته‏مهر و زوارق، نمایانگر قدمت حصار شهر و این دروازه است.

نمونۀ طرح سرستون‌های متفاوت و مقرنس‌کاری‏ شدۀ چوبی مسجد قرمز، مسجد کوی حافظ و مسجد گونیلر بناب

Various stalactite capitals at the Red Mosque, the Hafez Alley Mosque and the Gunilar Mosque, Bonab

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها