نمایش نوار ابزار

چرا خا ستگاه این گونه مساجد چوبی در بناب؟

  • چرا خا ستگاه این گونه مساجد چوبی در بناب؟

علّت اینکه چرا این سبک چوب‏کاری و نقوش از شهر بناب بر…………………………….

و ………………………….

چرا در کتاب‏ ها به این نگاره ‏ها چندان اشاره نشده است؟

در چرایی اینکه در کتاب‏ های گذشته بحثی از این بناءهای تاریخی و …………………………………….

و ……………………………

چرا مساجد به صورت چوبی ساخته شده‏اند

نخست این‏که، معماران سازندۀ مساجد این منطقه با شیوۀ پوشش گنبدی و …………………………….

مشترکات کلیّۀ مساجد چوبی بناب

در گذشته تمامی خانه‌های شهر بناب از مصالح بومی با پوشش سقف چوبی با شاه‌تیر و تیرهای حمّال ساخته می‌شدند و بین تیرهای حمّال چوبی از پردوهای چوبی استفاده می‌شد که و ……………………………..

  • سقف تمامی مساجد مذکور پوششی به صورت چوب و تخت است.
  • بار سقف بر روی ستون‌های چوبی قرار گرفته و ستون‌های چوبی نیز برای محفوظ ماندن از رطوبت زمین روی یک سنگ و …………………………
  • بالای ستون‌ها سرستون ………………….
  • بر روی این ستون‌ها و ………………………....
  • برای شاه‌تیرها با تخته ‏چوب‏ های الوار بزرگ پوششی به ……………………….
  • بر روی شاه‌تیرها، تیرهای حمّال (فرسب) نشسته‌اند.در .…………………………

 

و ………………………..

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

بررسی وجوه تمایز مساجد بناب از مساجد شهرهای دیگر

تناسب .……………………….

تنوّع در طرح ……………………………

شکل‌ها و نقش‌ها

شکل و نقّاشی اکثر سرستون‌ها ساده و در شبستان‌های این نوع بناءها در اصفهان و در ب.و ………………………………..

همه‌زمانی بودن

در نقّاشی و نگارگری سنّتی، به ویژه در مکان‌های مذهبی، بعضی از نقش‌ها به .……………………………..

ظرافت و پیچیدگی سرستون‏ها

11

نقش سرستون مسجد کبود بناب

ظرافت و پیچیدگی و ………………………….

مالکیّت

مکان‌هایی که در اصفهان و سایر شهرها این‌ شیوه و سبک سرستون‌های حجمی و نقش و نگارها را دارند اکثراً خصوصی و با مالکیّت شخصی هستند و ……………………………….

هزینه

مساجد دارای سرستون‌های چوبی حجمی در بناب اکثراً با هزینه و کار جمعی و …………………………….

احداث روی تپّۀ باستانی

اکثر مساجد بناب بر روی یک تپۀ باستانی قرار گرفته‌اند

و ………………………………………

تفاوت سرستون‏ های چوبی با سرستون‌های سنگی

سرستون‌های سنگی بعضاً سابقۀ طولانی نسبت به مشابه‏ های چوبی خود دارند، امّا .…………………………..

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

           در حریم ….                           

در شهرستان کوچک بناب بیش از بیست ‏وپنج مسجد چوبی با این سبک و شیوه وجود داشته است. با فرض وجود دوازده عدد ستون و سرستون در هر یک از این مساجد، در مجموع سیصد سرستون چوبی در آن ها وجود داشت

و …………………………..

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

[۱]. نک. فصل چهارم همین کتاب

[۲]. نک. فصل چهارم همین کتاب

دیدگاه ها