نمایش نوار ابزار

دوازده درس مرمّت

دوازده درس مرمّت

             مطالب زیر چکیده‏ای از کتاب دوازده درس مرمت به قلم آقایان مهندس محمدحسن محبعلی و دکتر اصغر مرادی است. برای دریافت اطّلاعات بیشتر به خود کتاب مذکور مراجعه شود.

درس اوّل

مطالعه و شناخت بناءها در امر مرمّت ضروری است و مراحل زیر را شامل می‏ شود:

 • خاک‏برداری …………………………………….
 • مطالعۀ نحوۀ پوشش ………………………………………………..
 • استفاده از …………………………………………………..
 • بررسی مصالح مکشوف در حفّاری‏ ها و …………………………………………………..
 • استفاده از آثار مصوّر ………………………………………………………
 • استفاده از کتاب‏ های …………………………………………………………………….
 • استفاده از افسانه‏ های تاریخی و ……………………………………………
 • استفاده از ………………………………
 • درس دوّم
 • بررسی نمونه‏ هایی از سازه‏های معماری سنّتی ایران، و ……………………………………………..

درس سوّم

مراحل مختلف مرمّت و …………………………………………

درس چهارم

ابزارشناسی و ………………………………………………..

درس پنجم

 • آسیب ‏شناسی و …………………………………………
 • تشخیص ضایعات در ……………………………………………

عوامل مؤثّر بر تخریب بناء عبارت‏اند از:

 • عوامل طبیعی مانند رعد و ………………………………..

درس هفتم

روش‏های مختلف رطوبت ‏و………………………………………

درس هشتم

بررسی انواع ترک‏ها و …………………………………………..

درس نهم

روش شناسایی ترک  و ……………………………………………………

 درس یازدهم

حریم‏ها و ضوابط حفاظتی بناءهای

حریم فنّی ابنیه

در زمینۀ حفظ حریم فنّی بناء رعایت اصول زیر الزامی است:

 • ممانعت از احداث .……………………………………………..

حریم منظری ابنیه

چنین استنباط می‏شود که کلّیّۀ ابنیۀ تاریخی ……………………….

حریم کیفی ابنیه

منظور از حریم کیفی ایجاد شرایط .………………………………

درس دوازدهم

احیاء به عنوان مهمّ‏ترین اصل در نگهداری ابنیۀ فرهنگی تاریخی:

تغییر ذاتِ هستی است. ما وارث ……………………………………………..[۱]

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

[۱]. محبعلی و همکاران ۱۳۹۰، ۱۶۲-۱۶۴

دیدگاه ها