نمایش نوار ابزار

مرمّت پل پنج‏ چشمۀ بناب : Historical Five Cheshmeh Bridge of Bonab of Safavid Era

مرمّت پل پنج‏ چشمۀ بناب

     Historical Five Cheshmeh Bridge of Bonab  of Safavid Era

پل پنج ‏چشمۀ بناب بر روی رودخانۀ صوفی (سپی چای) احداث شده است. بر اثر عبور کامیون‏ های سنگین ماسه‏ کشی از رودخانه، لبۀ طاق چشمۀ پل شدیداً  آسیب دیده و در حال ریزش بود. در سال ۱۳۶۷، نگارنده برای مرمّت پل هیئت امنائی مردمی را تشکیل می‏ دهد و با اخذ

Historical Five Cheshmeh Bridge of Bonab  of Safavid Era

پل پنج‏ چشمۀ بناب  بعد از مرمّت

           کمک مالی از صاحبان باغات ذی‏نفعِ منطقه و هیئت امناء و با امکانات اوّلیّۀ میراث فرهنگی مرمّت آن را آغاز می ‏کند.

        مرمّت طاق و دهانۀ چشمه ‏ها: لبۀ طاق دو چشمۀ آسیب‏ دیده برداشته می ‏شود. برای طاق چشمه‏ ها شابلون چوبی ساخته می ‏شود و آن ها ………………………………………………

         سپس، جهت جلوگیری از عبور کامیون ‏ها و ماشین‏ آلات سنگین از روی پل و جلوگیری از آسیب مجدّد، در وسط پل دو عدد میلۀ آهنی در فواصلی که امکان تردّد برای گاری و خودروهای اداری باشد تعبیه می ‏شود. برای تقسیم فشار و بار وارده به تمامی قسمت‏ های پل به هنگام عبور وسایل سنگین، لای ه‏ای به ضخامت ………………………………………………

         تعمیر پایه‏ های پل: در سال‏های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، افراد سودجو یکی از پایه ‏های سنگی پل را

و …………………………………………………….

اجرای سنگ ازاره در حال اجراء و بعد از اجراء

                به خیال آنکه زیر آن طلا وجود دارد کنده و تخریب نموده بودند. پل در معرض خطر بود. در همین سال، با تعمیر پی سنگی چشمه‏ها، یک لایه سنگ اسپراخون رگه‏دار به عنوان نمای سنگی پی یا همان سنگ ازاره اجراء می‏گردد. هنگام اجرای ……………………………………………………..

                مرمّت بدنۀ پل: بعد از اجرای سنگ ازارۀ پیِ پل، تمام آجرهای پوسیده و قسمت‏های مخروبۀ بدنه تعمیر می‏شوند و ……………………………………………………………….

         بسترسازی سنگی چشمۀ پل: بعد از مرمّت بدنۀ پل و دیوارۀ جان‏پناه روی پل که آسیب دیده بودند، نوبت به ایجاد ……………………………………………………………………..

برداشت لایۀ سیمانی روی تاق و آجرهای پوسیده

            در پایان کار، کلّ بدنۀ آجرکاری پل تمیز …………………………………….

                  در سال ۱۳۸۶، برابر طرح و نقشۀ اوّلیّه، طاق جدیدِ یک‏ آجره‏ای با آجر قزّاقی زیر تاق‏های مخروبه که در حال ریزش بودند اجراء می‏ گردد. این طاق سبب تقویت

و………………………………………………

ایجاد بستر سنگی برای پل پنج‏ چشمۀ بناب

اجرای تاق یک‏ آجره با آجر قزّاقی در پل پنج‏ چشمۀ بناب

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها