نمایش نوار ابزار

مرمت گرمابۀ حاجی فتح‏ اللّه

مرمت گرمابۀ حاجی فتح ‏اللّه

        گرمابۀ حاجی فتح‏ اللّه در خیابان کاملو یا کُردجَلدی، روبه ‏روی مسجد صدیقی و در مسیر جادّۀ قدیمی محال و گاودول و در کنار دروازۀ قدیمی شهر واقع گردیده است. شرح مرمّت این گرمابه را به دو قسمت تقسیم می‏ کنیم: ۱) سرخطّ آن قسمت از تعمیرات که با گرمابه مهرآباد مشابه است و در این موارد تنها به مشابهات قسمت‏ های مرمّتی دو گرمابه اشاره می‏ شود؛ و ۲) شرح مرمّت قسمت ‏های اختصاصی گرمابۀ حاجی فتح‏ اللّه.

سرخطّ اقدامات مرمّتی مشابه با گرمابۀ مهرآباد بناب

             سبک ‏سازی پشت‏ بام، باز نمودن بند بین آجرهای گنبدها به اندازۀ ۱۰ سانتی‏متر، پر نمودن بند آجرهای گنبدها با ملات سیمان، مرمّت قسمت مخروبۀ گنبدها و بین گنبدها، سیمان‏کاری روی گنبدها در پشت‏ بام، قیرکشی  و ………………………………………………….

شرح مرمّت اختصاصی گرمابه

 • خرید گرمابه: این گرمابه در دست مالک خصوصی بود. با اینکه تغییرات زیادی در پیکرۀ گرمابه توسّط مالک به وجود آمده بود و اصل حمّام متروکه و قسمتی از گرمابه و حیاط آن به نمرات خصوصی تبدیل شده بود اما هنوز نمرده بود و چشم به راه بود تا او را از این تنهایی و انزوا و بی‏ توجّهی به زخم‏ هایی که بر تن داشت بیرون آورند. بنای تاریخی، تاریخِ زنده است. نباید صفحاتی چند از تاریخِ این کتاب را سوزاند. باید کاربری این بناء را عوض نمود و استفاده کرد. با این انگیزه، نگارنده پیشنهاد خرید و مرمّت این گرمابه را به شهردار می‏ دهد و با تلاش‏ های دوستداران میراث فرهنگی این بناء در سال ۱۳۷۹ توسّط شهردار وقت، جناب آقای صمد پاشائی که از علاقه ‏مندان به آثار تاریخی بود، خریداری و برای مرمّت در اختیار میراث فرهنگی بناب قرار می‏ گیرد و چند روز بعد کارگاه مرمّتی آن دائر می‏ گردد.

 

3-4-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa

گرمابۀ حاجی فتح ‏اللّهبعد از مرمت 

گرمابه به هنگام افتتاح و شروع تعمیرات در سا ل۱۳۸۰

 • برداشتن الحاقات: به دلیل عدم استقبال از حمّام های عمومی و متروکه‏ شدن آنها، مالک قسمتی از گنبدهای سمت شرقی سربنیه و ………………………………………………..
 • برداشتن اضافات کف: کف اصلی گرمابه پایین‏تر از سطح زمین بود و در حدود ۲ متر آن را پر کرده بودند. در این مرحله، نخاله و ………………………………………………………..
 • بازسازی گنبدها:در این مرحله با توجّه به پی‏ های اوّلیّۀ پیداشده و با توجّه به اصول قرینه ‏سازی، تمامی گنبدهای تخریب‏ شدۀ سمت غرب …………………………………………………… 

برداشت نمرات الحاقی و نمایان ‏شدن پی اصلی دیوار

بازسازی و طاق ‏های صدمه‏ دیده تقویت می‏ شوند و دیوار ضلع شرقی نیز که تخریب شده بود بر روی پی اصلی دیوار بازسازی می‏ گردد. در ……………………………………………………..

 • بازسازی شاه ‏نشین و خزینه: در ضلع جنوبی حمّام، یکی از شاه‏ نشین‏ ها و خزینه تخریب و به نمرات خصوصی تبدیل شده بودند. در این قسمت نیز پس از
 • ……………………………………….
 • مرمّت و بازسازی حیاط ضلع غربی: حیاط غربی در قدیم برای خشک‏ کردن فضولات حیوانات جهت تأمین سوخت تون گرمابه به کار می‏رفت. طیّ قرون اخیر، با جایگزینی فضولات با موادّ نفتی و مازوت، این قسمت متروکه شده ………………………………………

مرحلۀ مرمّت گنبدها و بازسازی دیوار گرمابۀ حاجی فتح‏اللّه بناب

اجرای نمای دیوار شرقی گرمابۀ حاجی فتح‏اللّه

حیاط غربی گرمابه قبل و بعد از مرمّت

بازدید آقای مهندس وهاب‏زاده از پیشرفت مرمّت گرمابه

 • اجرای هشتی: به هنگام احداث خیابان جدید، حریم حمّام در نظر گرفته نشده و خیابان قسمتی از هشتی و جلوخان آن را قطع کرده بود. اوّلاً، ………………………………………..
 • اجرای چاه در حیاط شرقی:حیاط سمت شرقی تا کف خیابان جدیدالاحداث خاک‏برداری می‏ گردد و دو عدد چاه، یکی برای ………………………………………………….
 • پشت ‏بام: با وجود اتمام مرمّت دیوارها، به خاطر سبک‏ سازی پشت‏بام، در حدّفاصل گنبدها طاق دزد اجراء می‏ گردد و …………………………………………………..

اجرای طاق دزد و عایق ‏کاری در پشت ‏بام گرمابه

 • اجرای گچ زبره: بعد از مرمّت و تقویت و بازسازی دیوار و گنبدها و برداشتن الحاقات، گرمابه ایستایی خود را باز می‏ یابد و ……………………………………………….
 • برداشت منبع آب بتونی: در گذشته یک منبع آب از بتون مسلّح روی تون گرمابه ساخته بودند. این منبع همواره فشار زیادی به دیوار اتاق خلوتی                                                        و ……………………………………………….

بازدید آقایان مهندس وهاب‏ زاده و مهندس قریشی از گچ‏کاری داخل گرمابۀ حاجی فتح ‏اللّه بناب

 • ساماندهی حیاط شرقی: حیاط ضلع شرقی در قسمت توسعۀ خیابان آزادسازی می‏ شود و جدول‏ کشی پیاده ‏ر

جا دارد در اینجا از زحمات شهردار محترم وقت، جناب آقای صمد پاشائی، و اعضای اوّلین دورۀ شورای شهر، به ویژه جناب آقای علی‏ اصغر رحیم‏ زاده، تقدیر و تشکّر نمایم.

پلان گرمابۀ حاجی فتح‏اللّه بناب

طرح پایۀ گنبدها

برش گنبدهای گرمابه

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها