نمایش نوار ابزار

❇️ – خورشت بناب

پریا پور صمد با لباس سنتی در سفره پهن کرن   خورشت مخصوص بناب ( عکس بالغ ) 

❇️ – خورشت بناب

در مورخه ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۹ کارشناس محترم اداره کل میراث فرهنگی، جناب فلسفی مسئول ثبت آثار به بناب تشریف آورده بودند.
باتوجه به اقدامات پیگیرانه ی نماینده محترم بناب برای ثبت خورشت بناب به نام بناب، جناب فلسفی همکار و دوست گرامی با هماهنگی قبلی با حقیر مواد اوّلیه خورشت بناب را آماده ، از مراحل پخت تا سرو غذا توسط کارشناس محترم فیلم ، عکس برداری و مستند سازی گردید. می رود این غذای مخصوص بناب نیز همچون کباب بناب ثبت گردد.

پریا پور صمد با لباس سنتی در سفره پهن کرن   خورشت مخصوص بناب ،

جناب آقای فلسفی کارشناس و مسِول ثبت استان ( عکس بالغ ) 


علی اصغر بالغ باز نشسته میراث فرهنگی بناب 

دیدگاه ها