نمایش نوار ابزار

مسجد جامع “اشرفی” روستای دیزه پروانه بناب.(قسمت دوم)

️ _ مسجد جامع “اشرفی” روستای دیزه پروانه بناب.(قسمت دوم)

👏-  طرح های متنوّع زیبا در آجر کاری نمای این مسجد، حکایتی از یک مهارت شغلی و هنر معمار یا معمارانی محلیست.  این نوع  سَبک آجرکاری در نمای بنا و

 چه در سایر بناهای تاریخی این منطقه منحصرد به فرد است.

   نمایی به این زیبایی، جذّاب و با این گیرایی در شهر دیده نمی شود. این معماری حکایتی از یک تمدن، و هنر معماری  ایرانی دارد.

  سایر دیوار ها از مصالح بومی (خشتی)،  نمای دیوار های جانبی کاهگل ،  شبستان بر روی ده ستون چوبی با سرستون های  طرح پاپاقی، سقف مسجد با تیر های حمّال و تخته پردو چوبی. با توجّه به اینکه خاستگاه مساجد تاریخی با ستاوندهای چوبی با شبستان منقوش در شهر بناب می باشد. و در کنار شهر خوشه مهر قرار گرفته، و خوشه مهر نیز دارای مساجد چوبی تاریخی سرستوندار بوده. به نظر نگارنده، مسجد جامع اشرفی نیز می تواند جزو مساجد تاریخی با ستاوند چوبی منطقه محسوب شود.

👈 – ازاره  دیوار در داخل مسجد تا یک متر به شکل آجرکاری ” ابری” و یا به صورت”راسته و خفته” بوده چه این فرم آجرکاری ازاره ای فقط در معماری این مسجد مشاهده می شود.

       تبرِ شورای دور اول، بر ریشه مسجد جامع تاریخی اشرفی

⚫️ _ کسی از بیگانگان یارای شکستن قامت این پیر عارف پیشه را نداشت، بجز شورا.

   ضرب المثلی محلی می گوید.( آغاجی ایچینن قود یِیَر)  “درخت را  کِرم از درونش می خورد”.

   این مسجد قرن ها پابرجا بود و  بر قلوب ذاکرین خداجوی نورانیت می بخشید.  تا اینکه زلزله اوّلین شورای اسلامی بنای این مسجد را لرزاند و با خاک یکسان کرد. شورا ریشه ی این پیر پریشان حال دنیا دیده را با تبر استخوان هایش را مثل قصاب برید و شکست.  شورای

روستا بعد از شور تصمیم گرفتند شناسنامه مردم روستا را بسوزانند تا مروم ندانند فرزندان کدامین قوم هنرمندند.

👈 – اگر می خواستند مسجد نوی سازند “جا ” در روستا تنگ نبود، نه یکی چه سه تا،  کمی دورتر از این مسجد می توانستند بسازند. امّا انگار زیبایی معماری و هنر و هویّت بخشی این اثر تاریخی ذهن شورای اسلامی روستا را خراب کرده و مشکلی غیر از تخریب این مسجد تاریخی باقی نمانده بود !!!؟؟؟. انگار تمام مشکلات مردم روستا به دست این شورا حل شده، مانده بود تخریب این مسجد.‌  انگار آنچه ریخت روستا را خراب نشان می داد، این خانه ی خدا بود.!!!

 ⚫️ -آمده بودند قانونمند باشند و به قوانین دولت اسلامی احترام بگذارند،  قانونی عمل کنند،  الگوی رفتار مردم باشند، امّا افسوس نامشان را جزو قانون شکنان تاریخ ثبت کردند. !!!

  🕯 – بی گمان روزی آتش عشق معماران خداپرست که تمام همّت هنریشان را در راه خدا و مروم به طَبَق اخلاص گذاشته بودند،  دامنشان را خواهد سوزاند و جزو نفرین شدگان مردم در تاریخ خواهند ماند.

علی اصغر بالغ بازنشیته میراث فرهنگی بناب .(۱۶/ ۹ ۱۴۰۰)

🌻🌹🙏🙏🌹🌻

 

 

دیدگاه ها