نمایش نوار ابزار

مسجد جامع “اشرفی” روستای دیزه پروانه بناب. (قسمت سوم)

مسجد جامع “اشرفی” روستای دیزه پروانه بناب. (قسمت سوم)

 

👏- طرح های متنوّع زیبا در آجر کاری نمای این مسجد، حکایتی از یک مهارت شغلی و هنر معمار یا معمارانی محلیست.  این نوع  سَبک آجرکاری در نمای بنا و

 چه در سایر بناهای تاریخی این منطقه منحصرد به فرد است.

  نمایی به این زیبایی، جذّاب و با این گیرایی در شهر دیده نمی شود. این معماری حکایتی از یک تمدن، و هنر معماری  ایرانی دارد.

 سایر دیوار ها از مصالح بومی (خشتی)، نمای دیوار های جانبی کاهگل ،  شبستان بر روی ده ستون چوبی با سرستون های  طرح پاپاقی، سقف مسجد با تیر های حمّال و تخته پردو چوبی. با توجّه به اینکه خاستگاه مساجد تاریخی با ستاوندهای چوبی با شبستان منقوش در شهر بناب می باشد. و در کنار شهر خوشه مهر قرار گرفته، و خوشه مهر نیز دارای مساجد چوبی تاریخی سرستوندار بوده. به نظر نگارنده، مسجد جامع اشرفی نیز می تواند جزو مساجد تاریخی با ستاوند چوبی منطقه محسوب شود.

👈 – ازاره  دیوار در داخل مسجد تا یک متر به شکل آجرکاری ” ابری” و یا به صورت”راسته و خفته” بوده چه این فرم آجرکاری ازاره ای فقط در معماری این مسجد مشاهده می شود.

علی اصغر بالغ بازنشیته میراث فرهنگی بناب .(۱۷/ ۹ ۱۴۰۰)

ادامه دارد

🌻🌹🙏🙏🌹🌻

دیدگاه ها