نمایش نوار ابزار
دسته: بازار های تاریخی و سنتی در بناب
دست سازهای فرهنگی شاد روان محمد حسین پورخداقلی بنابی  :

دست سازهای فرهنگی شاد روان محمد حسین پورخداقلی بنابی :

  متولد سال  2/6/1312 در گذشت سال  1/1/1387            محلّ تولد  بناب شادروان محمد حسین پورخداقلی بناب              شادروان محمّد حسین پور خدا قلی : نامبرده متولّد و بزرگ شده شهر بناب ، ساکن و کارمند دانشگاه کرج بود ، ایشان…