نمایش نوار ابزار
دسته: فصل دوم
منجلیق آب    Manjalikh  or water catapult

منجلیق آب Manjalikh or water catapult

12-     منجلیخ آب واژۀ محلّی مَنجَلیخ (مرکب از منج + لیخ = منجنه + آب) به معنای «ترازوی منجلیخ آب»[1] تا سال 13۵0 و قبل از پیدایش موتورهای پمپ آب در منطقۀ بناب استفاده می‏ شده است. این وسیله قادر…


تونل زیرزمینی منطقۀ بالقاچی یا تونل سپیگان

تونل زیرزمینی منطقۀ بالقاچی یا تونل سپیگان

تونل زیرزمینی منطقۀ بالقاچی یا تونل سپیگان در بحث حاضر قصد معرّفی تمامی قنات‏های بناب را نداریم و شرح مفصّل آن ها در کتاب سیمای بناب آمده است. بلکه، هدف بیان این نکته است که در این شهر از تمامی…