نمایش نوار ابزار
دسته: فصل سوم
بازار های هفتگی ، بازارها و صنایع دستی سنتی

بازار های هفتگی ، بازارها و صنایع دستی سنتی

بازارهای سنّتی هفتگی به نظر می‏رسد زمانی که انسان‏ ها متوجّه می ‏شوند به همیاری و همزیستی و کمک دیگران نیاز دارند دور هم گرد می‏ آیند و برای رفع نیاز خود دادوستد به شکل پایاپای را انجام می‏ دهند.…