نمایش نوار ابزار
دسته: معماری صخره ای صور بناب ( دستکند ها )
معماری صخره ای صور بناب :  Rock Cut ArchitectureSavarBonab (Hand-dugs)

معماری صخره ای صور بناب : Rock Cut ArchitectureSavarBonab (Hand-dugs)

معماري صخره اي صور بناب و منطقه گردشگری  :  Rock Cut ArchitectureSavarBonab (Hand-dugs) اثر تاريخي به شماره 3086، تاريخ 17/11/79 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد   داخل معماری صخره ای ( دستکند ) روستای صور بناب (…