نمایش نوار ابزار
دسته: معنی واژه های باستانی در بناب
واژه “مازراخ” یا  “مازولاخ”  ؟ ( ریشه یابی) 

واژه “مازراخ” یا  “مازولاخ”  ؟ ( ریشه یابی) 

واژه "مازراخ" یا  "مازولاخ"  ؟ ( ریشه یابی)  یکی از بازی های نشاط آور که در کوچه بیشتر بازی می کردیم "مازولاخ" یا "مازالاخ" بود (فرفره چوبی). با گویش محلی "مازراخ"  می نامند 🌲 - "مازولاخ" یا مازالاخ ، از…


ریشه یابی  واژه (اُورو ovro = دزد)

ریشه یابی  واژه (اُورو ovro = دزد)

نمودی از حیاط خانه های قدیمی ، خانه تاریخی مرحوم خسروشاهی در بناب ریشه یابی  واژه (اُورو ovro = دزد)  ( در گویش محلی بناب ، در کتابت  "اوغرو" می نویسند ) 👈 در اکثر خانه های قدیمی بناب، حیاط…


کدام نام صحیح است. ؟  روستای. اروشت، ؟ ایروویش،؟ و یا ارویش ؟ .در بناب

کدام نام صحیح است. ؟ روستای. اروشت، ؟ ایروویش،؟ و یا ارویش ؟ .در بناب

❇️ _(نگارش بر مبنای گویش محلی است). ✅ _ دو دیدگاه به معنای یک نام و یا  واژه "ارویش" در بناب . 👈 از استاد نظری که کارشناس زبان ترکی است، پرسیده شد و استاد این چنین معنی کردند. 🌾…


کدام نام صحیح است. ؟  گزاوشت، ؟  گزووش، ؟  گزاویش، ؟ جزویش، ؟ یا گزویش. ؟

کدام نام صحیح است. ؟ گزاوشت، ؟  گزووش، ؟  گزاویش، ؟ جزویش، ؟ یا گزویش. ؟

عکس جنگل یورقونلوی بناب ، منطقه گزویش ،محل  تربیت انواع اسب های دولتی، با نژاد ایرانی و خارجی . ایلخی تاریخی بناب ❇️ _  با یک مقدمه : نگارش بر مبنای گویش محلی است. زبان شناس نیستم ،  امکان اشتباه…