نمایش نوار ابزار
دسته: وجه تسمیه بناب
 ” بین ائو  ” وجه تسمیه  شهر ” بناب  “

 ” بین ائو  ” وجه تسمیه  شهر ” بناب  “

 " بین ائو  " وجه تسمیه  شهر " بناب  " بین ائو = بناب :  می گویند نام بناب قبلا" بین ائو"  بوده است . می گویند" بین"  یعنی هزار " ائو " یعنی" خانه "، نتیجه می گیرند" هزار…